Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương Q

07 tháng 6 2023 07:28

câu hỏi

x 2 +2x+1

x2+2x+1

 


12

2


Thúy H

07 tháng 6 2023 14:33

<p>(x+1)^2</p>

(x+1)^2

Duc M

08 tháng 6 2023 08:02

<p>(x+1)^2</p>

(x+1)^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận