Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu H

19 tháng 1 2023 15:46

câu hỏi

x:y:z=3:5:7 và x-z=(-24)

x:y:z=3:5:7 và x-z=(-24)


6

1


Phan N

26 tháng 1 2023 11:50

hdbdbdfh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận