Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 6 2020 14:10

câu hỏi

X x 3/4 = 9/7 5/6 x X = 1/3 7/12 : X = 2/3 X: 6/5 = 4/5


2

5


Mimi M

12 tháng 6 2020 02:34

5/6 x X =1/3 X = 1/3 : 5/6 X = 1/3 x 6/5 X = 2/5

Mimi M

12 tháng 6 2020 02:33

X x 3/4 = 9/7 X = 9/7 : 3/4 X = 9/7 x 4/3 X = 12/7

Mimi M

12 tháng 6 2020 02:35

7/12 : X = 2/3 X = 7/12 : 2/3 X = 7/12 x 3/2 X = 7/ 8

Mimi M

12 tháng 6 2020 02:36

X : 6/5 = 4/5 X = 4/5 x 6/5 X = 24/25

Nguyễn L

15 tháng 6 2020 01:48

Xx3/4=9/7 9/7:3/4 36/21

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

14/16 có phải bằng 35/40 ko?

5

Lihat jawaban (1)