Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan N

01 tháng 12 2019 14:44

câu hỏi

x mũ 2 + 7 x + 10


2

5


Hoa T

04 tháng 12 2019 14:28

(x+2)(x+5)

Phúc Đ

02 tháng 12 2019 14:29

ko ghi yêu cầu sao trả lời

Hương N

07 tháng 12 2019 06:58

x^2 +2x+5x+10 =(x^2+2x)+(5x+10) =x(x+2)+5(x+2) =(x+2)(x+5)

Phan N

15 tháng 12 2019 09:15

thanks mấy bạn

Phan T

22 tháng 2 2020 03:42

x² + 7x + 10 <=> x² + 2x + 5x + 10 <=> (x² + 2x) + (5x + 10) <=> x (x + 2) + 5 (x + 2) <=> (x + 5)(x + 2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm GTLN B=2x-2x^2-5

6

Lihat jawaban (1)