Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị N

23 tháng 2 2021 15:14

câu hỏi

xác suất 1 xạ thủ bắn trungd hồng tâm là 0,6. tính xác suất đêt sau 3 lần bắn độc lập, xạ thủ đó bắn trúng hồng tâm không quá 1 lần


1k+

1


T. Minh

01 tháng 3 2021 02:10

Theo đề, ta có 2 trường hợp: 1. Không lần nào bắn trúng: xác suất là (0,4)^3 2. Có đúng 1 lần bắn trúng, 2 lần không trúng: có 3 cách chọn 1 lần băn trúng, nên xác suất là 3.0,6.(0,4)^2 Áp dụng quy tắc cộng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị nguyên của m để phương trình :cosx=m+1 có nghiệm

2

Được xác nhận