Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

08 tháng 12 2019 14:59

câu hỏi

xác định hàm số bậc nhất y=ax+b biết rằng đồ thị của hàm số này song song với đường thẳng y=2x+3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ =2


0

1


Nguyen T

11 tháng 12 2019 08:02

ta có đồ thị hàm số đã cho song song với dường thẳng y=2x+3 khi: a=2 và b khác 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 nên b=2 thay a= 2 và b= 2 vào hàm số y=ax+ b ta được : y= 2x+2 giải phương trình trên ta dc đồ thị hám số y= ax+b

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 học sinh đem 80 viên bi chia đèu vào các joojp. nếu bớt đi 2 hộp thì mỗi hộp tăng thêm 2 viên bi. Hỏi ban đầu học sinh đó có tất cả bao nhiêu hộp đựng bi

14

Lihat jawaban (1)