Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

12 tháng 3 2020 13:33

câu hỏi

xác định CTPT của ankan a, Ankan X có M=72 đvc b, ankan Y có %mH= 16% c, ankan z có 22 nguyên tử H


0

1


P. Nguyen

14 tháng 3 2020 03:44

a/ Đặt CTPT của ankan X là CnH2n+2 M(X) = 12n+2n+2=72 --> n = 5 --> CTPT của X là C5H12 b/ Đặt CTPT của ankan Y là CnH2n+2 %H = [(2n+2).1]/[12n+2n+2].100 = 16 --> n = 7 --> CTPT của Y là C7H16 c/ Đặt CTPT của ankan Z là CnH2n+2 Số nguyên tử H = 2n+2=22 --> n=10 --> CTPT của ankan là C10H22

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết PTPƯ theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện (nếu có) . CaC2 --->C2H2--->C4H4--->C4H10--->C2H4--->C2H5OH--->C2H4--->C2H6--->C2H5Cl .

8

Lihat jawaban (1)