Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh P

12 tháng 6 2023 02:41

câu hỏi

x . (-3 / 7) = 5/21 Giúp tuiiiii

x . (-3/7) = 5/21

Giúp tuiiiii


9

2


Ngọc Á

12 tháng 6 2023 15:38

<p>=&gt; x=-5/9</p><p>&nbsp;</p>

=> x=-5/9

 

Tú T

26 tháng 6 2023 02:09

<p>x . ( -3/7 ) = 5/21</p><p>x = 5/21 : ( -3/7 )</p><p>x = -5/9</p><p>Vậy x = -5/9</p>

x . ( -3/7 ) = 5/21

x = 5/21 : ( -3/7 )

x = -5/9

Vậy x = -5/9

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận