Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm T

30 tháng 12 2019 12:58

câu hỏi

x/2= y/3=z/5 và x+y+z= -7


0

1


Trần Q

30 tháng 12 2019 13:56

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau Có x/2=y/3=z/5=x+y+z/2+3+5=-7/10 x/2=-7/10=>x=-7/10×2=-7/5 y/3=-7/10=>y=-7/10×3=-21/10 z/5=-7/10=>z=-7/10×5=-7/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận