Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

25 tháng 12 2019 12:56

câu hỏi

x^2-4y^2+x+2y


0

2


Hoàng T

28 tháng 12 2019 13:44

cái này là đặt nhân tử chung hả bn

Hoàng T

28 tháng 12 2019 13:47

=(x^2+x)-(4y^2+2y) =x(x+1)-2y(2y+1) =(x+1)-(2y+1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7-2x(24-3x)-6x^2+x-50

3

Lihat jawaban (1)