Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành H

13 tháng 5 2020 13:34

câu hỏi

x^2 - 2(m-1) x +2m-5=0 ( m là than số) cm: Phươn trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1x2 với mọi m Tìm m để thỏa mãn hệ thức : (x1^2 - 2mx1-x1+2m-3)(x^2-2mx1+x1+2m-3)=19


0

1


Binh N

21 tháng 5 2020 14:42

a)∆`= (-(m-1))^2-(2m-5)=m^2+6 >=6¥m vì m^2 +6 >0=>∆`>0 => phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x1;x2 với mọi m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)