Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu N

17 tháng 11 2019 03:38

câu hỏi

x € Ư (16) và x >8


0

4


Cherry C

17 tháng 11 2019 10:43

Ư (16)={ 8;16} vì x>8

Ý T

21 tháng 11 2019 09:44

Ư(16)={1;2;4;8;16} Vì x>8 nên x=16

Vũ D

23 tháng 11 2019 15:49

Mình nghĩ là Ư(16)={1;2;4;8;16} Vì x € Ư (16) và x>8 => x € {16}

Nguyễn T

17 tháng 11 2019 12:29

Ư(16)={18}vì x>8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)