Square root
VBT
Calculator
magnet

Hùng Đ

28 tháng 5 2022 01:37

câu hỏi

x+1 + 2x+3 2x+6 x²+3x


3

1


Đào T

29 tháng 5 2022 13:32

Giải phương trình đúng không: x+1+2x+3=0 3x+4=0 3x=-4 x=-4/3 2x+6=0 2x=-6 x=-3 x²+3x=0 x(x+3)=0 x=0 hoặc x+3=0 x=0 hoặc x=-3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận