Square root
VBT
Calculator
magnet

Phươg T

07 tháng 11 2022 14:45

câu hỏi

X+0,25=5/6

X+0,25=5/6

 

 

alt

10

2


Đỗ N

07 tháng 11 2022 15:01

<p>x+0,25=5⁄6</p><p>x+ 1/4=5/6<br>x=5/6-1/4<br>x=7/12</p>

x+0,25=5⁄6

x+ 1/4=5/6
x=5/6-1/4
x=7/12

Thất S

08 tháng 11 2022 05:45

<p>x+0,25=5/6<br>x+1/4=5/6<br>x=5/6-1/4<br>x=10/12-3/12<br>x=7/12<br>Vậy ...</p>

x+0,25=5/6
x+1/4=5/6
x=5/6-1/4
x=10/12-3/12
x=7/12
Vậy ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

16

Được xác nhận