Square root
VBT
Calculator
magnet

Karo O

25 tháng 12 2022 15:05

câu hỏi

x÷0,125+x×2=4,32

x÷0,125+x×2=4,32

 

 

alt

4

1


Minh D

26 tháng 12 2022 09:26

<p>Mình không biết trình bày bài này nhưng mình biết cách tính hai x này thì muốn tính x thứ 2 thì ta lấy 4,32 chia cho 2 sẽ ra 2,16 đấy chính kết quả của x thứ 2 giờ thì tính x thứ nhất nó đã dễ hơn nhiều rồi muốn tính được x thứ x thứ nhất thì mình nghĩ bằng 0 nhé</p>

Mình không biết trình bày bài này nhưng mình biết cách tính hai x này thì muốn tính x thứ 2 thì ta lấy 4,32 chia cho 2 sẽ ra 2,16 đấy chính kết quả của x thứ 2 giờ thì tính x thứ nhất nó đã dễ hơn nhiều rồi muốn tính được x thứ x thứ nhất thì mình nghĩ bằng 0 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm sự khác biệt 🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️✋🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

15

Lihat jawaban (2)