Square root
VBT
Calculator
magnet

Băng P

28 tháng 3 2021 13:00

câu hỏi

Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions.


5

1


TuanVo T

05 tháng 4 2021 10:35

Chào em, sau đây là gợi ý sường bài sẽ giúp em hoàn thành bài viết này. Em hãy trả lời các câu hỏi sau. What was the name of the movie? When did you see it ? What was the movie about? What are main character(s)? What happened to the character(s)? How did the movie end? What do you feel about it? Chúc em làm tốt !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận