Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa N

21 tháng 11 2022 14:16

câu hỏi

Write a word under each picture. practise the words

Write a word under each picture. practise the words 

alt

13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 12:51

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Hoa N,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>1. plaster</p><p>2. suncream</p><p>3. sleeping bag</p><p>4. scissors</p><p>5. backpack</p><p>6. compass<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hoa N, 

Bài giải chi tiết:
1. plaster

2. suncream

3. sleeping bag

4. scissors

5. backpack

6. compass

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

TRƯƠNG G

24 tháng 11 2022 12:40

<ul><li><strong>Plaster</strong></li><li><strong>Sunscreen</strong></li><li><strong>Sleeping bag</strong></li><li><strong>Scissors&nbsp;</strong></li><li><strong>Backpack&nbsp;</strong></li><li><strong>Compass</strong></li></ul><p><i><strong>Hãy xác nhận lại cho mình nếu đúng nha.</strong></i></p>

  • Plaster
  • Sunscreen
  • Sleeping bag
  • Scissors 
  • Backpack 
  • Compass

Hãy xác nhận lại cho mình nếu đúng nha.

Lê N

27 tháng 11 2022 08:50

<p>câu trả lời&nbsp;</p>

câu trả lời 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

X. Complete the questions with question words. Điền từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống. 1. did she go to the doctor? - Because she had a splitting headache. 2..........does he teach in the high school? - English. 3........did Nam leave home yesterday? - At 7 o'clock. 4.........does she often do exercises? - After she finishes her homework. 5........... roses do they plant in the garden? - I don't know, just some. 6..........does she learn about in computer science class? - Computer. 7............is your mother doing in the kitchen? - She is cooking. 8............sports does Mai like playing after school? - Badminton. 9.............do you go to the movies? - Twice a week. 10 ..........do they stay? - In a hotel on Apple street.

12

Lihat jawaban (1)