Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:35

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. b. suspicious&nbsp;</p><p>2. d. humorous&nbsp;</p><p>3. a. loyalty</p><p>4. b. correctly</p><p>5. a. excited</p><p>6. c. divorce&nbsp;</p><p>7. b. horrible&nbsp;</p><p>8. c. athletics&nbsp;</p><p>9. c. volunteer</p><p>10. a. confidence&nbsp;</p><p>11. a. whenever</p><p>12. a. introduce&nbsp;</p><p>13. c. partnership&nbsp;</p><p>14. sai đề, câu a, b nhấn âm 1; câu c, d nhấn âm 2</p><p>15. d. understand&nbsp;</p><p>16. sai đề, câu a, d nhấn âm 1; câu b, c nhấn âm 2</p><p>17. c. accurate</p><p>18. a. dedicate</p><p>19. a. remember&nbsp;</p><p>20. c. fascinate</p><p>21. d. undergo</p><p>22. sai đề, câu a, b nhấn âm 1; câu c, d nhấn âm 2</p><p>23. sai đề, cả a, b, c, d đều nhấn âm 1</p><p>24. a. government</p><p>25. a. institute</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.

Bài giải chi tiết:

1. b. suspicious 

2. d. humorous 

3. a. loyalty

4. b. correctly

5. a. excited

6. c. divorce 

7. b. horrible 

8. c. athletics 

9. c. volunteer

10. a. confidence 

11. a. whenever

12. a. introduce 

13. c. partnership 

14. sai đề, câu a, b nhấn âm 1; câu c, d nhấn âm 2

15. d. understand 

16. sai đề, câu a, d nhấn âm 1; câu b, c nhấn âm 2

17. c. accurate

18. a. dedicate

19. a. remember 

20. c. fascinate

21. d. undergo

22. sai đề, câu a, b nhấn âm 1; câu c, d nhấn âm 2

23. sai đề, cả a, b, c, d đều nhấn âm 1

24. a. government

25. a. institute

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho a≤b, hãy so sánh 5a−2016 và 5b−2016. Câu 2. (2,0 điểm)

2

Được xác nhận