Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:35

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS 
 

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>26. b. apparent</p><p>27. c. eleven</p><p>28. b. technical</p><p>29. a. empire</p><p>30. c. survive</p><p>31. c. canoe</p><p>32. d. independence</p><p>33. b. reference</p><p>34. a. cooperate</p><p>35. b. sociable</p><p>36. b. enjoyable&nbsp;</p><p>37. c. sacrifice</p><p>38. d. traditional&nbsp;</p><p>39. a. romantic</p><p>40. sai đề, câu a, d nhấn âm 1; câu b, c nhấn âm 2</p><p>41. c. Asia</p><p>42. a. appearance&nbsp;</p><p>43. c. partnership&nbsp;</p><p>44. c. apoplectic</p><p>45. b. separate</p><p>46. c. terrible&nbsp;</p><p>47. b. informality</p><p>48. d. compliment</p><p>49. c. supportive</p><p>50. c. reward&nbsp;</p><p>51. c. secure</p><p>52. a. politic</p><p>53. c. coincide&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.

Bài giải chi tiết:

26. b. apparent

27. c. eleven

28. b. technical

29. a. empire

30. c. survive

31. c. canoe

32. d. independence

33. b. reference

34. a. cooperate

35. b. sociable

36. b. enjoyable 

37. c. sacrifice

38. d. traditional 

39. a. romantic

40. sai đề, câu a, d nhấn âm 1; câu b, c nhấn âm 2

41. c. Asia

42. a. appearance 

43. c. partnership 

44. c. apoplectic

45. b. separate

46. c. terrible 

47. b. informality

48. d. compliment

49. c. supportive

50. c. reward 

51. c. secure

52. a. politic

53. c. coincide 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lý: 1) 4.24⋅5^(2)−(3^(3)⋅18+3^(3)⋅12)

1

Được xác nhận