Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:36

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 10:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>23. Chọn đáp án A</p><p>trọng âm rơi âm tiết thứ 2, còn lại thứ nhất</p><p>A. /səˈpəʊz/</p><p>B. /ˈprɒb.ləm/</p><p>C. /ˈmɪn.ɪt/</p><p>D. /ˈdɪn.ər/</p><p>24. Chọn đáp án D</p><p>trọng âm rơi âm tiết thứ 2, còn lại thứ nhất</p><p>A. /ˈnoizē/</p><p>B. /ˈpärdē/</p><p>C. /ˈsōSHəl/</p><p>D. /pəˈlīt/</p><p>25. Chọn đáp án A</p><p>A. impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>B. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>C. attention /əˈtenʃn/ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>D. attracting /əˈtrækt/</p><p>Quy tắc:</p><p>- Tiền tố im- không nhận trọng âm.</p><p>- Hậu tố -ing không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.</p><p>- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.</p><p>Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

23. Chọn đáp án A

trọng âm rơi âm tiết thứ 2, còn lại thứ nhất

A. /səˈpəʊz/

B. /ˈprɒb.ləm/

C. /ˈmɪn.ɪt/

D. /ˈdɪn.ər/

24. Chọn đáp án D

trọng âm rơi âm tiết thứ 2, còn lại thứ nhất

A. /ˈnoizē/

B. /ˈpärdē/

C. /ˈsōSHəl/

D. /pəˈlīt/

25. Chọn đáp án A

A. impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/                       

B. exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/                                      

C. attention /əˈtenʃn/                  

D. attracting /əˈtrækt/

Quy tắc:

- Tiền tố im- không nhận trọng âm.

- Hậu tố -ing không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

- Những từ có tận cùng bằng –tion thì trọng âm rơi vào âm tiết liền trước đuôi này.

Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tính: 3/8:7/5

1

Được xác nhận