Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:36

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 11:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>5. C. shampoo (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>6. A. open (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>7. B. promise (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>8. B. exclude (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>9. D. enlarge (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>10. C. offer (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>11. B. telephone (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>12. B. cinema (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>13. B. appropriate (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 3)</p><p>14. C. several (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>15. C. decide (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>16. C. generation (nhấn âm 3, còn lại nhấn âm 2)</p><p>17. D. decision (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>18. B. marriage (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>19. B. romantic (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>20. B. university (nhấn âm 3, còn lại nhấn âm 1O</p><p>21. A. confident (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)</p><p>22. D. attract (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.

Bài giải chi tiết :

5. C. shampoo (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

6. A. open (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

7. B. promise (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

8. B. exclude (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

9. D. enlarge (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

10. C. offer (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

11. B. telephone (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

12. B. cinema (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

13. B. appropriate (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 3)

14. C. several (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

15. C. decide (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

16. C. generation (nhấn âm 3, còn lại nhấn âm 2)

17. D. decision (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

18. B. marriage (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

19. B. romantic (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

20. B. university (nhấn âm 3, còn lại nhấn âm 1O

21. A. confident (nhấn âm 1, còn lại nhấn âm 2)

22. D. attract (nhấn âm 2, còn lại nhấn âm 1)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính (x−2)(x+2)−(x−3)(x+1)

1

Được xác nhận