Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng D

27 tháng 10 2022 10:36

câu hỏi

WORD STRESS

WORD STRESS 
 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 12:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đăng D,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>54. c. register</p><p>55. b. transaction</p><p>56. b. virtually</p><p>57. a. coincide&nbsp;</p><p>58. c. tuberculosis</p><p>59. b. recover</p><p>60. c. successful</p><p>61. c. messenger</p><p>62. d. conclusion</p><p>63. b. undergo</p><p>64. c. occupy</p><p>65. d. souvenir&nbsp;</p><p>66. d. illustrate</p><p>67. c. encounter</p><p>68. c. Internet</p><p>69. d. maintenance</p><p>70. a. understand</p><p>71. a. essential&nbsp;</p><p>72. c. enormous</p><p>73. a. habitat</p><p>74. b. biologist</p><p>75. d. industry</p><p>76. a. mosquito</p><p>77. b. reunited&nbsp;</p><p>78. d. wilderness&nbsp;</p><p>79. a. recommend&nbsp;</p><p>80. d. understand</p><p>81. d. knowledgeable&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đăng D,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh về nhấn trọng âm.

Bài giải chi tiết :

54. c. register

55. b. transaction

56. b. virtually

57. a. coincide 

58. c. tuberculosis

59. b. recover

60. c. successful

61. c. messenger

62. d. conclusion

63. b. undergo

64. c. occupy

65. d. souvenir 

66. d. illustrate

67. c. encounter

68. c. Internet

69. d. maintenance

70. a. understand

71. a. essential 

72. c. enormous

73. a. habitat

74. b. biologist

75. d. industry

76. a. mosquito

77. b. reunited 

78. d. wilderness 

79. a. recommend 

80. d. understand

81. d. knowledgeable 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận