Square root
VBT
Calculator
magnet

Hữu A

01 tháng 4 2021 00:54

câu hỏi

women are đemaning equal..........for equal work


5

1


TuanVo T

05 tháng 4 2021 10:32

Chào em, câu này em có thể điền payment hoặc salary nhé. Tạm dịch: Phụ nữ đang yêu cầu được trả công tương đương cho công việc tương đương.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận