Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư T

29 tháng 1 2020 13:49

câu hỏi

where do you live?


1

12


Lily B

03 tháng 2 2020 10:29

I live in Ninh Binh City. Do you know my city?

Naruto N

04 tháng 2 2020 01:34

i live in thai binh city

Naruto N

04 tháng 2 2020 01:34

i live in thai binh city

Trương U

30 tháng 1 2020 02:02

bạn sống ở đâu?

Thảo H

30 tháng 1 2020 05:18

tôi sống ở hà nội

Tuấn B

30 tháng 1 2020 09:10

I live in An Giang

Thu C

30 tháng 1 2020 12:24

I live in Tam Quang viage

Tuyết Á

03 tháng 2 2020 08:47

I live in Xuan Thanh village

Trinh N

05 tháng 2 2020 12:06

bạn sống ở đâu

Trâm T

05 tháng 2 2020 12:26

I live in Ho Chi Minh city😀

Nhung N

02 tháng 4 2020 00:47

I live in Kiên Giang

Phạm T

04 tháng 4 2020 08:49

I live in Bình Phước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi how are you .

7

Lihat jawaban (2)

Most children love (21) ......... activities . They play football , go skateboarding or go (22) ........ In countries with snow like ( 23 ) ........ , children go to the mountains with their parents to go skiing . They can make a (24) ....... in the playground in front of their house . When the weather is bad , they can stay at home and watch interesting (25).......... on TV . 21. A. outdoor B. indoor C. school D. home 22. A. tennis B. swimming C.karate D. judo 23. A. Sweden B. Paris C. Bangkok D. England 24. A. snowman B. postman C. sportsman D. swimmer 25. A. channels B. viewers C. programmes D. remote control C. Bangkok

24

Được xác nhận