Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

28 tháng 1 2020 13:38

câu hỏi

what 'your nam ? nghĩa là gì vậy mọi người


0

3


Nga N

30 tháng 1 2020 11:53

bạn tên j

My M

02 tháng 2 2020 00:10

có nghĩa là bạn tên gì

Cai H

02 tháng 2 2020 11:50

ngoài what's your name thì còn what's he (she) name

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hlep peelop .hãy sắp xếp

21

Lihat jawaban (4)