Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

19 tháng 10 2022 13:27

câu hỏi

what time do you expect (arrive)_ in Chicago

alt

12

2

Được xác nhận

Chang N

19 tháng 10 2022 14:26

Được xác nhận

<h2>1, I've decided <i><strong><u>to buy </u></strong></i>a new apartment.</h2><h2>2, What time do you expect <i><strong><u>to arrive</u></strong></i> in Chicago.</h2><h2>3, That T-shirt makes you <i><strong><u>look</u></strong></i> younger.</h2>

1, I've decided to buy a new apartment.

2, What time do you expect to arrive in Chicago.

3, That T-shirt makes you look younger.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 15:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 9&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>What time do you expect to arrive in Chicago&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 9 

Bài giải chi tiết: 

What time do you expect to arrive in Chicago 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dịch nghĩa và đặt câu ví dụ cho các cụm động từput up with

2

Được xác nhận