Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm N

26 tháng 11 2019 11:46

câu hỏi

What should you do to help disabled people?


0

1


Hoa D

01 tháng 12 2019 04:34

I should donate food and money for them .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My siter wants to study with me (-) (+)

9

Lihat jawaban (1)