Square root
VBT
Calculator
magnet

Lalisa M

29 tháng 4 2021 14:44

câu hỏi

what should i do?this is a test"your travel plans sound just as exciting as .........a.me/ b. my / c mine/d.I


12

2


Lalisa M

29 tháng 4 2021 14:45

i dont know

M. Ngọc

17 tháng 5 2021 07:36

our travel plans sound just as exciting as ......... a.me/ b. my / c mine/d.I => câu trả lời là C em nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rewrite without changing the meaning we love watching films on TV

5

Lihat jawaban (3)