Square root
VBT
Calculator
magnet

Lường T

11 tháng 9 2021 09:25

câu hỏi

what he is doing


2

2


Anna Đ

01 tháng 11 2021 12:25

what's he doing

Anna Đ

01 tháng 11 2021 12:25

nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận