Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàn T

08 tháng 4 2020 03:25

câu hỏi

What do you do in your free time?


0

12


Phạm Đ

09 tháng 4 2020 02:36

I use Kien Guru in my free time.

Thao L

08 tháng 4 2020 07:37

I play games in my free time.

Vy V

08 tháng 4 2020 08:10

I often listen to music and play some games on my computer

Trịnh Q

08 tháng 4 2020 08:41

I play chess in my free time

Mỹ H

10 tháng 4 2020 14:19

I watching TV

Ailien C

12 tháng 4 2020 02:00

I play games

Vũ V

12 tháng 4 2020 10:56

I play football in your free time.

Ly H

08 tháng 4 2020 09:01

I reads books in my free time.

Nguyen K

08 tháng 4 2020 12:30

I often watches tv in my free time

PHƯƠNG H

09 tháng 4 2020 10:43

I play free fire

Đức H

11 tháng 4 2020 12:54

I PLAY GAMES

Võ H

13 tháng 4 2020 12:33

I often listen to music and sometimes I read book .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs. 1, They often(visit)............ their parents in the holidays. 2, We (speak).............. French at the moment. 3, I (watch) ...............TV about 3 hours a day.

0

Lihat jawaban (3)