Square root
VBT
Calculator
magnet

Lien P

01 tháng 4 2021 14:04

câu hỏi

What did you do yesterday?


52

9


Phạm H

04 tháng 4 2021 13:48

yesterday, I learned english

X. Quynh

07 tháng 4 2021 01:26

Hi bạn! Kiến Guru sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên nhé. Yesterday, I went to school. (Ngày hôm qua, mình đi học.)

Thầy H

01 tháng 4 2022 08:40

mình cũng đi học

Linh L

07 tháng 4 2021 11:50

Yesterday, I learned Kien Guru

Rainy R

20 tháng 5 2021 10:30

I learned Kien Guru , too

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Lien P

07 tháng 4 2021 14:15

ok thank you

Thầy H

01 tháng 4 2022 08:44

and I learned kien guru

Vioedu V

27 tháng 8 2022 08:25

yesterday, I go swimming with my friend

Lê B

27 tháng 8 2022 12:24

i go to tini world

Thắng T

27 tháng 8 2022 14:52

I play game on yesterday

Luna L

12 tháng 10 2022 13:34

I did my homework

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.c......at

1

Lihat jawaban (1)

what time do you get up?

32

Được xác nhận