Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

30 tháng 3 2020 01:54

câu hỏi

what did you do yesterday!


10

10


Fa F

31 tháng 3 2020 03:53

I play badminton

Trương H

04 tháng 4 2020 03:29

đáng cầu lông

Hồng X

31 tháng 3 2020 07:23

i play foot ball

Trương H

04 tháng 4 2020 03:28

đá bóng

Lâm H

01 tháng 4 2020 14:01

I play badminton

Nguyễn N

05 tháng 4 2020 03:38

I played table tennis

Nguyễn K

01 tháng 4 2020 13:58

i watched tv , learn English and visited my grandpa

Trần T

02 tháng 4 2020 13:38

I play cook

Trương H

04 tháng 4 2020 03:30

nấu ăn

Vũ T

18 tháng 8 2020 14:40

I play badminton

Ngô N

22 tháng 12 2020 13:09

I play badminton

Ngô T

19 tháng 2 2021 15:28

I do homework

Quỳnh A

20 tháng 2 2021 03:22

I learned English and played badminton

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What you name?

5

Lihat jawaban (3)

Chia động từ trong ngoặc: Jamie ... (make) breakfast this morning.

13

Được xác nhận