Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

05 tháng 8 2022 08:56

câu hỏi

what color is this


7

1


Hoài G

05 tháng 8 2022 09:07

red nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho sin alpha bằng a trên trong khoảng không nhỏ hơn alpha nhỏ hơn Delta trên 2 tính cos alpha và sin 2 alpha

19

giải bấy phương trình |2x-3|<=4x^2-12x+3

1

Được xác nhận