Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 12 2019 07:35

câu hỏi

what color i is


0

1


Nhung P

26 tháng 12 2019 11:47

It is yellow

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy sắp xếp các câu sau: name?/my/What Mai/is/This old/How/is/you

26

Lihat jawaban (2)