Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc T

26 tháng 11 2020 12:37

câu hỏi

What can do you? where's are you from?


7

2


Nguyentuananhteambossbadao N

28 tháng 11 2020 04:45

I can ride a bike and I am from Viet Nam .

Đoraemon Đ

03 tháng 12 2020 12:05

I can play football and I'm from Viet nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What you name?

5

Lihat jawaban (3)

Chia động từ trong ngoặc: Jamie ... (make) breakfast this morning.

13

Được xác nhận