Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh H

14 tháng 10 2020 13:38

câu hỏi

What are you doing?


6

6


Nguyen D

15 tháng 10 2020 14:12

I like swimming

Nguyen D

15 tháng 10 2020 14:13

I like cooking

Nguyen D

15 tháng 10 2020 14:13

I like playing chess

Nguyen D

15 tháng 10 2020 14:15

Mình giải xong cho bạn rồi nhé

Nguyen D

15 tháng 10 2020 14:16

Bạn thich boi thì bạn ghi I like swimming

Nguyen D

15 tháng 10 2020 14:19

Cứ tương tự bạn thích môn nào thì bạn liền vào nhé.mình trả lời cho bạn rồi đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố các bạn trong đây có bao nhiêu con 🐜 🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜

49

Lihat jawaban (22)