Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan N

21 tháng 10 2020 13:13

câu hỏi

we ( hold) a soccer match next sunday


11

1


Long T

27 tháng 10 2020 02:50

We are going to hold a soccer match next Sunday

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

63

Được xác nhận