Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

30 tháng 3 2022 09:56

câu hỏi

we are very interested in the problem.It has been discussed in class


155

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 08:17

Được xác nhận

Xin chào em Thanh L, Đây là một bài tập thuộc dạng bài tập về Mệnh đề quan hệ. Bài giải chi tiết: We are very interested in the problem which has been discussed in class. - Ở đây ta có đại từ quan hệ "which" thay cho danh từ chỉ vật đứng ngay phía trước nó, cụ thể trong câu này là "the problem". Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận