Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

25 tháng 12 2019 08:41

câu hỏi

viết về nơi bn sống


0

3


Phat V

26 tháng 12 2019 13:55

để làm gì vậy

Vy P

31 tháng 12 2019 04:10

I live in a ...

Nguyễnlinh N

01 tháng 1 2020 00:31

l live in the quynh dien village, quynh luu ditric nghe an province

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with the Present simple or the Present continuous form of the verbs. 1, They often(visit)............ their parents in the holidays. 2, We (speak).............. French at the moment. 3, I (watch) ...............TV about 3 hours a day.

0

Lihat jawaban (3)