Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhật U

27 tháng 10 2022 14:11

câu hỏi

Viết PTHH thực hiện chuổi: CaO—› Ca(OH)²—›CaCO³—›CO²—›Na²CO³—›NaOH—›Na²SO⁴

Viết PTHH thực hiện chuổi:

CaO—› Ca(OH)²—›CaCO³—›CO²—›Na²CO³—›NaOH—›Na²SO⁴

 


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nhật U,<br>Đây là một bài thuộc Hóa học 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>CaO+2H<sub>2</sub>O→Ca(OH)<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O</p><p>Ca(OH)<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> → CaCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O&nbsp;</p><p><strong>CaCO<sub>3</sub> → CaO + CO<sub>2</sub>↑</strong></p><p>2NaOH + CO<sub>2</sub> → Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O</p><p>H<sub>2</sub>O + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → NaHCO<sub>3</sub> + NaOH&nbsp;</p><p>2NaOH + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nhật U,
Đây là một bài thuộc Hóa học 8.
Bài giải chi tiết:

CaO+2H2O→Ca(OH)2+H2O

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2

CaCO3 → CaO + CO2

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

H2O + Na2CO3 → NaHCO3 + NaOH 

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:18

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 9 Bài giải chi tiết: CaO + H2O --> Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O CaCO3 --> CO2 + CaO CO2 + 2NaOH --> Na2CO3 + H20 Na2CO3 + Ba(OH)2--> 2NaOH + BaCO3 NaOH + H2SO4--> Na2SO4 + H2O Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)