Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

08 tháng 10 2020 12:41

câu hỏi

viết phương trình trao đổi ion các dung dịch sau đây ( dạng phân tử và ion rút gọn) a) CaCO3 + HCl b) NaHCO3 + Ba(OH)2 c) (NH4)2SO4 + NaOH. d) KCl + Na2SO4


8

2


Nguyễn T

17 tháng 10 2020 15:45

a) CaCO3 + HCl -> CaCl2 + CO2 + H20 CaCO3 + H+ + Cl- -> Ca2+ + 2Cl- + H2O PTTG: CaCO3 + H+ -> Ca2+ + H2O b) NaHCO3 + Ba(OH)2 ->BaCO3+ NaOH + H2O HCO3- + Ba2+ + 2 OH- -> BaCO3+ H2O ...... mấy phần kia cx tương tự..... chưa cân bằng đâu nhé.

Nguyễn T

17 tháng 10 2020 15:46

d) không xảy ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết PTPƯ theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện (nếu có) . CaC2 --->C2H2--->C4H4--->C4H10--->C2H4--->C2H5OH--->C2H4--->C2H6--->C2H5Cl .

8

Lihat jawaban (1)