Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm T

09 tháng 2 2020 06:08

câu hỏi

Viết phương trình hóa học chứng minh a) HCl có tính khử b) HCl có tính oxi hóa c) Cl vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa


0

1


Nguyễn B

09 tháng 2 2020 13:32

a) 2 KMnO4 +16HCl - - -)2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H20 b) Zn + 2HCl - - -) ZnCl2 + H2 c) Cl2+ 2NaOH - - - -) NaCl + NaClO + H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 cod tổng số hạt 18. Dồng vị X2 có tổng số hạt là 20.biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trọng X1 cũng bằng nhau.hỏi nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?

0

Lihat jawaban (1)

Hòa tan hết 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 thu được V lít H2 (đktc). Tìm giá trị của V

5

Được xác nhận