Square root
VBT
Calculator
magnet

Thong L

07 tháng 9 2021 07:44

câu hỏi

viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó a={x|x là số tự nhiên chẵn,x<14 } . B={x|x là số tự nhiên chẵn, 40< x < 50 }có 2 câu mik ko bt kết quả như nào vậy mong Mn giúp đỡ mik xin cảm ơn 😝😫☹️🤤🙃


5

1


Thong L

07 tháng 9 2021 09:29

Mn giúp mình với

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp các số nguyên a để -14/a+1-5/a+1 có giá trị là một số nguyên.

6

Lihat jawaban (1)

1 giây = bao nhiêu phần của ngày ?

21

Được xác nhận