Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

03 tháng 7 2023 02:45

câu hỏi

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi The film poster is wonderful. I don’t like to see it

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

The film poster is wonderful. I don’t like to see it

 


7

2


Ngô B

09 tháng 7 2023 03:08

<p>The film poster is wonderful, <i><strong>but </strong></i>I don't like to see it.</p>

The film poster is wonderful, but I don't like to see it.

Nguyễn N

20 tháng 7 2023 01:28

<p>The film poster is wonderful, <strong>but</strong> I don’t like to see it.</p><p><strong>Although</strong> the film poster is wonderful, I don’t like to see it.</p>

The film poster is wonderful, but I don’t like to see it.

Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

when / she/ go to her Chinese class? =&gt;

17

Được xác nhận