Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 9 2022 03:00

câu hỏi

Viết lại câu hoàn chỉnh When/she/ go to her Chinese class? =>......

alt

12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 03:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>When/she/ go to her Chinese class?</h1><p>=&gt; When does she go to her Chinese class?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

When/she/ go to her Chinese class?

=> When does she go to her Chinese class?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 11:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu hoàn chỉnh dựa trên các từ/cụm từ đã cho sẵn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- When does she go to her Chinese class?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu hoàn chỉnh dựa trên các từ/cụm từ đã cho sẵn.

Bài giải chi tiết:

- When does she go to her Chinese class?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verb given in each following blank. I expected (invite) ______________ to the party, but I wasn't.

5

Được xác nhận