Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:40

câu hỏi

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa: a) 3⋅3⋅3⋅3⋅3⋅3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 05:09

Được xác nhận

<p>Xin chào Hải Y.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>a) 3⋅3⋅3⋅3⋅3⋅3</p><p>=3<sup>6</sup></p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Hải Y.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

a) 3⋅3⋅3⋅3⋅3⋅3

=36

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận