Square root
VBT
Calculator
magnet

Thương T

21 tháng 10 2022 02:08

câu hỏi

Viết công thức tripeptit được tạo thành từ hai gốc glyxin và 1 gốc alanin

Viết công thức tripeptit được tạo thành từ hai gốc glyxin và 1 gốc alanin


4

1


Mien P

21 tháng 10 2022 02:33

<p>Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.</p><p>- Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α – amino axit.</p><p>- Tripeptit được tạo từ 3 đơn vị α – amino axit ⇒ Giữa chúng có 2 liên kết peptit.</p><p>- Công thức cấu tạo và tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gly-Ala-Phe: H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CONH-CH(CH<sub>3</sub>)-CONH-CH(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-COOH</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gly-Phe-Ala: H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CONH-CH(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-CONH-CH(CH<sub>3</sub>)-COOH</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ala-Gly-Phe: H<sub>2</sub>N-CH(CH<sub>3</sub>)-CONH-CH<sub>2</sub>-CONH-CH(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-COOH</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ala-Phe-Gly: H<sub>2</sub>N-CH(CH<sub>3</sub>)-CONH-CH(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-CONH-CH<sub>2</sub>-COOH</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phe-Gly-Ala: H<sub>2</sub>N-CH(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-CONH-CH<sub>2</sub>-CONH-CH(CH<sub>3</sub>)-COOH</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Phe-Ala-Gly: H<sub>2</sub>N-CH(CH<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>)-CONH-CH(CH<sub>3</sub>)-CONH-CH<sub>2</sub>-COOH</p>

Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – amino axit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.

- Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α – amino axit.

- Tripeptit được tạo từ 3 đơn vị α – amino axit ⇒ Giữa chúng có 2 liên kết peptit.

- Công thức cấu tạo và tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin:

           Gly-Ala-Phe: H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(CH2C6H5)-COOH

           Gly-Phe-Ala: H2N-CH2-CONH-CH(CH2C6H5)-CONH-CH(CH3)-COOH

           Ala-Gly-Phe: H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH(CH2C6H5)-COOH

            Ala-Phe-Gly: H2N-CH(CH3)-CONH-CH(CH2C6H5)-CONH-CH2-COOH

            Phe-Gly-Ala: H2N-CH(CH2C6H5)-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH

            Phe-Ala-Gly: H2N-CH(CH2C6H5)-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)

Câu 25. Cho tập A={x∈R∣0≤x&lt;5},B={x∈R∣m

7

Được xác nhận