Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

06 tháng 4 2020 15:00

câu hỏi

Viết đủ các số hạng trong Tổng sau rồi tính kết quả của Tổng đó : 2+4+6+...+14+16+18


0

2


Vansau N

07 tháng 4 2020 01:22

2+4+6 12 14+16+18

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 09:05

Tổng đó sẽ là: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 = (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10 = 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 90

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6×9 bằng mấy zậy?:^

32

Lihat jawaban (7)