Square root
VBT
Calculator
magnet

Trường V

14 tháng 11 2022 10:22

câu hỏi

Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoa sau : Cu(OH)2- CuO-CuCl2-Cu(NO3)2-Cu(OH)2-CuSO4-CuCL

Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoa sau : 

Cu(OH)2- CuO-CuCl2-Cu(NO3)2-Cu(OH)2-CuSO4-CuCL

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 11 2022 13:05

Được xác nhận

Xin chào em Trường V, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Trúc T

15 tháng 11 2022 12:05

<p>Câu 9&nbsp;</p><p>Cu(OH)2 ---t⁰--&gt; CuO + H2O&nbsp;</p><p>CuO + 2HCl ----&gt; Cucl2 + H2o&nbsp;</p><p>Cucl2+2AgNo3----&gt; Cu(No3)2 + 2AgCl&nbsp;</p><p>Cu(no3)2 + 2naoh &nbsp;----&gt; cu(oh)2 + 2nano3&nbsp;</p><p>Cu(oh)2 + h2so4 ----&gt; Cuso4 + 2h2o</p><p>Cuso4 + bacl2 &nbsp;----&gt;Cucl2+ Baso4 &nbsp;</p>

Câu 9 

Cu(OH)2 ---t⁰--> CuO + H2O 

CuO + 2HCl ----> Cucl2 + H2o 

Cucl2+2AgNo3----> Cu(No3)2 + 2AgCl 

Cu(no3)2 + 2naoh  ----> cu(oh)2 + 2nano3 

Cu(oh)2 + h2so4 ----> Cuso4 + 2h2o

Cuso4 + bacl2  ---->Cucl2+ Baso4  

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận