Square root
VBT
Calculator
magnet

An L

10 tháng 3 2023 13:40

câu hỏi

Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau: C ---> CO2 ---> NaHCO3 ---> NaCl

Viết các phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ sau: C ---> CO2 ---> NaHCO3 ---> NaCl


4

1


Tuấn K

11 tháng 3 2023 02:20

<p>(1): C + O<sub>2 </sub>--t°--&gt; CO<sub>2</sub>.</p><p>(2): CO<sub>2</sub> + NaOH ----&gt; NaHCO<sub>3</sub>.</p><p>(3): NaHCO<sub>3</sub> + HCl ----&gt; NaCl + <strong>CO<sub>2 </sub>+ H<sub>2</sub>O</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; bị phân hủy H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.</strong></p>

(1): C + O2 --t°--> CO2.

(2): CO2 + NaOH ----> NaHCO3.

(3): NaHCO3 + HCl ----> NaCl + CO2 + H2O

                                                    bị phân hủy H2CO3.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

h2so4 khi nào tác dụng với bacl2

1

Lihat jawaban (1)